Втора годишна среща-дискусия на тема: „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на ЗПУКИ“ - 25.11.2014 г.

На 25 ноември 2014 г. /вторник/ от 10:30 часа в хотел „София Хотел Балкан“, зала „Роял 1“ се проведе втората годишна среща-дискусия на тема „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, инициирана и организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В дискусията взеха участие членовете на КПУКИ г-н Николай Николов, г-н Паскал Бояджийски и г-жа Катя Станева, г-н Боян Магдалинчев – заместник-председател на Върховен административен съд, г-жа Ваня Анчева и г-жа Милка Панчева – председатели на VII и VI отделения на ВАС, г-жа Незабравка Стоева - председател на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България, съдии от ВАС, както и представители на Президента на Република България, Народно събрание, Административен съд София-град, Върховна административна прокуратура, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, Сметна палата, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на околната среда и водите, Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерство на икономиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на младежта и спорта, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, Агенция за държавна финансова инспекция, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) към МВР, Столичен общински съвет, Общински съвет Пловдив, Областна администрация Благоевград.

Г-н Николай Николов подчерта значението на годишните срещи на органите, прилагащи ЗПУКИ за превенцията на конфликта на интереси, представи основните моменти от работата на Комисията през последната година и заяви, че в България има функционираща система за установяване на конфликт на интереси. Г-н Паскал Бояджийски се спря на сигнала като основание за образуване на производство по ЗПУКИ, изтъкна нередностите по постъпващите сигнали като причина за прекратяване на производства. Г-н Лозан Панов, съдия във ВАС, представи практиката на Върховния административен съд по общия състав и специалните състави на Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ.

В хода на дискусията бяха изказани идеи относно разделяне режима на предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ограничаване на субективния обхват на закона, децентрализиране процедурата на събиране на доказателства, необходимостта от пълноценно публикуване на декларациите по ЗПУКИ и от системна превантивна дейност в сферата на местното самоуправление. Участие в дебата взеха г-жа Незабравка Стоева, г-н Боян Магдалинчев, г-жа Ваня Анчева, проф. д-р Емил Мингов, доц. д-р Невяна Кънева, ст. н. с. д-р Гинка Чавдарова и др.

Втора годишна среща-дискусия на тема: „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ - СТЕНОГРАМА