Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Инструкция за деловодната дейност и документооборота 09-1#2/25.09.2015 г. в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси