Документи

Заповед 04-05/20.01.2015 г. за изменение на Заповед №04-42/25.08.2014 г.
Заповед 04-42/25.08.2014 г.
Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистри, поддържани от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Методика за прилагане на чл. 33, ал. 2 и ал. 3 от ЗПУКИ
Решение на КПУКИ от 12.08.2013 година за определяне на временно изпълняващ длъжността „Председател“ на КПУКИ
Решение на КПУКИ от 03.10.2013 година за определяне на временно изпълняващ длъжността „Председател“ на КПУКИ
Заповед 04-35/21.07.2014 г.
Заповед 04-93/15.10.2015 г. за изменение на Заповед №04-35/21.07.2014 г.
Споразумение за сътрудничество между Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Национално сдружение на общините в Република България - 24.11.2014 г.
Споразумение за сътрудничество между Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Асоциацията на българските градове и региони - 13.03.2015 г.