Доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2011 г.

Доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за периода 20 юни 2011 г. - 31 декември 2011 г.