Доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г.

Доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за периода 01 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.