Годишен финансов отчет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.

ГФО 2016 г.

Обяснителна записка

Одитно становище за заверка без резерви