Годишен финансов отчет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2015 г.

Обяснителна записка

Одитно становище за заверка без резерви

ГФО 2015 г.