Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-282-14-267 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-282/18.11.2014 г. относно извършени нарушения от лесовъди
Решение № РП-260-14-266 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-260/31.10.2014 г. против началник на Общинска служба по земеделие П.
Решение № РП-258-14-265 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-258/27.10.2014 г. против главен експерт в отдел „К. при и. п., к. и с.“ към дирекция „О. с. к.“ – направление „А. и г.“ при С. о.
Решение № РП-234-14-264 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2014-234/17.09.2014 г. против член на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Решение № РП-277-14-263 / 17.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-277/13.11.2014 г. против изпълнителен директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение, гр. П.
Решение № РП-264-14-262 / 17.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-264/05.11.2014 г. против инспектор в РЗИ–Б. и началник на отдел към Областно пътно управление – Б.
Решение № РП-271-14-261 / 17.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-271/12.11.2014 г. против изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/
Решение № РП-266-14-260 / 11.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-266/06.11.2014 г. против Кмет на Община Б.
Решение № РП-213-14-259 / 09.12.2014 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2014-213/29.08.2014 г. от член на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Решение № РП-275-14-258 / 09.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-275/12.11.2014 г. против началник сектор „Специализирана доболнична помощ“ при РЗОК – П.