Отговор по запитване относно наличие на конфликт на интереси при участия в тръжни процедури на общински съветник и относно назначения от кмет на свързани лица в гр. Вълчедръм

Становище по запитване