Становище относно реда и начина за гласуване на решение за ползване на общинските пасища и мери в общински съвет - Искър

Становище по запитване