Становище относно наличие на конфликт на интереси при участие в тръжни процедури на общински съветник и относно назначаване от кмета на свързани лица

Становище по запитване