Контакти


Aдрес за получаване на сигнали до Комисията - гр. София район "Триадица"  бул. "Витоша" № 18

Тел: 02/8119011
Тел: 02/8119033

Факс: 02/8119030

e-mail: kpukifoo@cpaci.bg

Входящите електронни съобщения следва да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис.

Заявления за достъп до обществена информация до КПУКИ по електронен път могат да се подават на имейл адрес zdoifoo@cpaci.bg

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗДОИ (изм. ДВ бр. 97/2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) за направени по електронен път заявления за достъп до обществена информация не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Банкови сметки на КПУКИ

1. Разплащателна сметка - за наложени глоби и имуществени санкции
        BG80 BNBG 9661 3000 1408 01
       
Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD

2. Сметка за обслужване на временно постъпили чужди и депозити по външни поръчки
         BG61 BNBG 9661 3300 1408 03
         Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD